Етика науковця

Деталі

Опис начальної дисципліни ___

Етика науковця

Загальні характеристики дисципліни

Навчальне навантаження з дисципліни

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань

Згідно з навч.планом

(шифр, назва)          

Кількість кредитів

3 ЄКТС

Методи навчання

Лекції із застосуванням презентацій, аудіо- , відеосупроводу, технічних засобів навчання

 

Семінарські, практичні та лабораторні заняття

Спеціальність

Згідно з навч.планом

(код, назва)

Загальна кількість годин - 90

Денна

Заочна

Освітній рівень магістр (бакалавр/магістр)

Лекції:

16

6

Семінарські заняття:

Статус дисципліни

(нормативна/вибіркова)

Згідно з навч.планом

18

4

Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, опитування, тестування, індивідуальні творчі завдання

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом

Згідно з навч.планом

   

Індивідуальна робота:

Семестр

Згідно з навч.планом

   

Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне:

- самостійна робота:

56

80

Форма підсумкового контролю

залік

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:

Мова навчання українська

1/2

1/8

Передумови навчання

філософія, етика, освітня політика, основи наукових досліджень, інтелектуальна власність

Мета і завдання навчальної дисципліни – є ознайомлення зі змістом та принципами професійної етики вченого, вимогами до його діяльності у системі українського та світового наукового співтовариства. Завдання – методологічне забезпечення самостійної креативно-дослідницької діяльності на етико-філософських засадах; студент має свідомо будувати свою фахову діяльність за принципами наукової об’єктивності та моральності.

Програма навчальної дисципліни: Етика вченого як галузь гуманітарно-філософського знання. Моральний вибір і відповідальність вченого. Етико-правове регулювання наукових досліджень. Етичні проблеми професіоналізму у науці. Етична кодифікація професійної діяльності вченого.

Бібліографія:

  1. Етичний кодекс ученого України. Сайт Академії наук України. – [Електронний ресурс].
  2. Малахов В. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник – К.: Либідь, 2006. – 384 с.
  3. Мовчан В. С. Етика: Навч. посібник / В. С. Мовчан. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 483 с.

Методичне забезпечення: Програми навчальної дисципліни, презентації до тем, авторські лекції, навчальні посібники та підручники, електронна бібліотека кафедри.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)

Зауваження: Необхідні загальні знання з філософії, психології, етики, інтелектуальної власності, освітньої політики.

Лектор: Магеря Олег Петрович, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики, доцент. Грицаєнко Петро Михайлович, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики та естетики.

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ